1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1         A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”, vagy EÁSZF) szabályozzák a Central Médiacsoport Zrt. által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványoknak Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti jogviszony egyéb kérdéseit. A Central Médiacsoport Zrt. külön említése esetén a továbbiakban: Kiadó, Central Médiacsoport Zrt., vagy Central Médiacsoport.

1.2         A Central Médiacsoport Zrt. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével 679/2016 sz. rendelettel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen ÁSZF-nek megfelelően kezeli. Az érintettek személyes adataikhoz való jogainak érvényesítése érdekében az Central Médiacsoport tiszteletben tartja a fent hivatkozott, jogszabályokban lefektetett, szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveit.

2.    FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Kiadó:

 Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.;
nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.:
01-10-048280 cégjegyzékszámon;
honlap: 
https://centralmediacsoport.hu/, https://www.mc.hu/
ügyfélszolgálat telefonja: +36-1510-0888
elektronikus ügyfélszolgálat: 
http://ugyfelkapu.mc.hu/

e-mail cím: elofizetes@centralmediacsoport.hu

Előfizető, az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Kiadó kiadványát megrendeli, az előfizetési díjat megfizeti és aki rendelkezik a Címzett személyéről.

Előfizetés az Előfizetési Jogviszonyon, mint keretszerződésen belül az Előfizető által a Kiadó valamely Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó, adott előfizetési időszakra vonatkozó Megrendelés alapján érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult, határozott idejű szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelt Kiadványoknak az Előfizető vagy a Címzett részére történő értékesítése és kézbesítése, valamint az előfizetés folyamatosságát biztosító hosszabbító ajánlat kiküldése az Előfizető, illetve a Címzett részére. Automatikusan megújuló és csoportos beszedési megbízás esetén a határozott időtartamú Előfizetés hosszabbító ajánlat nélkül, automatikusan és folyamatosan ismétlődve meghosszabbodik az eredeti Előfizetés időtartamával mindaddig, amíg az Előfizető nem szünteti meg az Előfizetési Jogviszonyt a 4.1 d) pont alapján, vagy amíg az esedékes díj, felhatalmazás alapján beszedhető.

Előfizetési Jogviszony az Előfizető által a Kiadó általános vagy akciós ajánlatának elfogadásaként leadott első érvényes megrendeléssel határozatlan időre érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult keretszerződéses jogviszony, amelynek aktív szakaszai az egyes határozott idejű Előfizetések, passzív szakaszai pedig az Előfizetés által le nem fedett periódusok.


Címzett az a kedvezményezett természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a részére a Kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizetővel. 

Kiadvány jelenti a Kiadó által kiadott időszaki lapokat.

Megrendelés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó általános előfizetési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint.

Terjesztőaz a jogi személy, amely a Kiadóval kötött szerződések alapján ellátja az előfizetett kiadványok kézbesítését. A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz. A Terjesztő személyének esetleges változását a Kiadó honlapján, valamint a Kiadványok impresszumában jelzi. A Kiadványok terjesztését jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén a Magyar Posta Zrt. végzi.

Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak: az itt használt kifejezéseket az Európai Unió 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendeletével, különös esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

3. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, TARTALMA, VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE, MÓDOSÍTÁS

3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti Előfizetési Jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó általános vagy akciós ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz a Kiadványra a Kiadónál a Megrendelést leadja. Az Előfizetési jogviszony akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti oly módon, hogy az a Kiadó pénzügyi nyilvántartásában beazonosítható módon jóváírásra kerül. A határozatlan idejű Előfizetési Jogviszonyon belül aktív szakasznak minősül a pénzügyileg teljesített időszak.

3.2 A Megrendelés történhet:

  • www.mc.hu weboldalon, illetve a Kiadó által üzemeltetett online oldalakon;
  • ügyfélszolgálati telefonon nyitvatartási idejében (hétfőtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között)
  • közvetlen személyes ajánlat elfogadása és befizetése útján, mely személyes ajánlat lehet elektronikus vagy postai levél (Central Mediacsoport Zrt. /Előfizetés 1554 Budapest, Pf. 104.), vagy befizetést lehetővé tevő készpénzbefizetési utalvány (csekk).

  • elofizetes@centralmediacsoport.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában.

3.2.1 A Kiadón kívüli előfizetési lehetőség:

Amennyiben a Kiadványok nem a Kiadónál, hanem a Kiadó Terjesztőjénél kerülnek megrendelésre, úgy az Előfizető és a Terjesztő között jön létre az előfizetési jogviszony, a Terjesztő vonatkozó mindenkori Általános Szerződési Feltételei szerint. Ilyen esetben az előfizető a Terjesztőnek fizeti meg az előfizetés díját, tehát a számla kiállítója is ez a vállalat lesz. (Magyar Posta Zrt. a „Hírlap előfizetők részére nyújtott lapterjesztéshez kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei” alapján.)

3.2.2. A Kiadó fenntartja a jogát, hogy időről- időre kuponakciókat hirdet, melyek szabályait az adott kuponajánlat tartalmazza.

3.3 A Megrendelés minimális tartalma:

a) az előfizetni kívánt Kiadvány/-ok megjelölése;

b) a Kiadvány megrendelt lappéldányainak darabszáma (a megrendelt lappéldányok darabszámát nem tartalmazó megrendelés, a Kiadvány valamennyi számának egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül),

c) a kézbesítés kezdő időpontja;

d) az Előfizetés időtartama – az időtartam megjelölése nélkül leadott Megrendelés az adott kiadvány esetében meghirdetett legkisebb periodicitással automatikusan meghosszabbodó folyamatos Megrendelésnek minősül;

e) az Előfizető nevét (Természetes személy előfizető esetén: Név, lakcím (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó); cég, egyéb jogi személy, egyéni vállalkozó előfizető esetén: cégnév, székhely (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó, tanya esetén helyrajzi szám), adószám;

f) a Címzett nevét (teljes név/cégnév) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését, tanya esetén helyrajzi szám), amennyiben nem azonos az Előfizetővel.

Munkahelyre történő kézbesítés esetén szükséges a Címzett munkavégzése szerinti osztály, terület beazonosításához szükséges adatok megadása is.

g) az előfizetési díj megfizetési módját és gyakoriságát a jelen ÁSZF szerint;

h) A papíralapú megrendelés esetén szükséges, hogy a Megrendelés tartalmazza az Előfizető aláírását is.

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek. Kiadó fenntartja a jogát, hogy amennyiben a Megrendelés hiányos adatokat tartalmaz, azonban a teljesítést nem akadályozza a Kiadó részéről, a rendelkezésére álló adatokkal kiegészítve, a Megrendelést befogadja.

3.4 A Megrendelés visszaigazolása

A beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé, a befizetési csekk megküldésével vagy átutalás esetén számla kiállításával.

Amennyiben az előfizetési díj internetes megrendelés esetén a www.mc.hu weboldalon keresztül bankkártyával, PayPal fizetési móddal vagy átutalással került kiegyenlítésre, úgy e-mailben a kiállított nyugta/számla megküldésre kerül, valamint a visszaigazolást tartalmazó levél.

A visszaigazolás tartalmazza a) a Kiadó cégnevét és székhelyét, b) az Előfizető nevét és címét, illetve a Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel, c) Előfizető vevőkódját, d) a megrendelt Kiadvány megjelölését és példányszámát, e) az Előfizetés időtartamát, valamint a kézbesítés kezdő hónapját, f) az előfizetési díjat, és az előfizetési díj befizetésének határidejét, illetve, g) a jelen ÁSZF elérhetőségét.

Kiadó, érdeklődés esetén az ügyfélszolgálatán tájékoztatást nyújt az előfizetés kézbesítésének kezdő időpontjáról, amennyiben az előfizetési díj már megfizetésre került. A késedelmesen befizetett előfizetések automatikusan legalább egy hónappal a befizetést követően, vagy a havinál ritkább periodicitású kiadványok esetén az ezt követő első megjelenéssel kezdődhetnek.

Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az akciók határidőjének lejártát követően már ne fogadjon el megrendelést az akciós áron, ezért az akció keretében történő megrendelést az akcióban feltüntetett határidőig kell leadni és az előfizetési díjnak is a határidőig kell megérkeznie a Kiadóhoz.

3.5 Az Előfizető tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben e-mail vagy telefon elérhetőségét a Kiadó részére megadja; a) az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció a Kiadó részéről e-mail vagy telefon útján történjen, b) a Kiadó a kötelezettségei teljesítése során a jelen pontban hivatkozottak szerint megadott elérhetőségeket felhasználja (pl.: elektronikus számla küldése). A Kiadó nem vállal felelősséget a megadott e-mail postafiókkal vagy telefonszámmal kapcsolatos esetleges változások, illetve visszaélések miatt az Előfizetőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben a változásról, illetve visszaélésről az Előfizető a Kiadót nem tájékoztatta, vagy a tájékoztatás nem megfelelő időben, tartalommal és/vagy módon történik.

3.6 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni a visszaigazoláson feltüntetett, vagy az impresszumban szereplő elérhetőségeken a kézbesítendő első lapszám megjelenése előtt legalább 30 nappal. Amennyiben az Előfizető késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Előfizető más Címzettnek ajándékoz előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.

3.7 Az Előfizető, illetve a Címzett köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak a változás legkésőbb a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 30. napon válik hatályossá, és a Kiadvány ezen időpontot követő első megjelenési számának kézbesítése történik a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt stb.) a Kiadó nem felel.

3.8 Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön. Az Előfizetés akkor lép hatályba, ha az Előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj (csekkes befizetés, bankkártyás fizetés, egyedi átutalás és PayPal fizetési módok vagy csoportos beszedési megbízás alapján) beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján.

3.9 A Kiadó az előfizetett Kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint –Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre. Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett Kiadvány az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.

3.10 Az Előfizető az Előfizetési Jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy

a) a Kiadó az Előfizetés, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és cím adatokat, a Megrendeléssel összefüggésben, vagy az Előfizető által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően az Előfizetési Jogviszony fennállása alatt, továbbá – az Előfizetési Jogviszony megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában – annak megszűnését követő 2 évig, illetve a jogszabályok által előírt ideig, a Kiadó kötelezettségeinek teljesítése, az előfizetés meghosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről való tájékoztatás céljából, a lapok előfizetéses értékesítésével összefüggő üzleti döntések meghozatalával, az üzletpolitika kialakításával összefüggő, valamint piacelemzési célból kezelje, adatbázisban tárolja, nyilvántartsa az Előfizető kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában. Külön kifejezett hozzájárulás alapján a Kiadó közvetlen üzletszerzési célú megkereséseket küld ajánlatairól, egyéb, a Kiadó vagy Kiadó cégcsoportjának, vagy ezek partnereinek a szolgáltatásairól/termékekről.

b) a Kiadványhoz árus terjesztésben csatolt ajándék, termékminta nem minden esetben jár az előfizetett Kiadványhoz. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajándék, termékminta részére (vagy a Címzett részére) is kézbesítésre kerül és annak mérete miatt a postaládába nem fér bele, úgy a Kézbesítő jogosult a fóliát eltávolítani, és a küldeményeket külön belehelyezni a postaládába. Kiadó jogosult a postaláda nyílásánál nagyobb hozzácsomagolásokat Előfizetők részére postai úton eljuttatni;

c) a Kiadó az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, Előfizetés időtartama, telefonszám, e-mail cím) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeressék;

d) kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában az adott Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik a következő, befizetett előfizetési időszakra;

e) a Címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó, általi fentiek szerinti eljáráshoz a Címzett hozzájárulását bizonyítható módon beszerezte. A Kiadó kizár minden felelősséget az Előfizető által okozott, vagy egyébként az Előfizető magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Amennyiben az Előfizető magatartása következtében vagy azzal összefüggésben a Címzett vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kiadóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, az Előfizető köteles minden a Kiadó által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kiadónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kiadót az Előfizető bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

3.11 A Kiadó, mint adatkezelő, valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések adatfeldolgozói, az Előfizetői (Címzetti) adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével 679/2016 sz. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. A Kiadó Adatkezelési tájékoztatója a www.mc.hu/cikkek/adatkezeles menüpontján keresztül érhető el.

3.12 Az (al)adatfeldolgozók mindenkori listája elérhető a www.mc.hu honlap Adatkezelés menüpontja (https://www.mc.hu/cikkek/adatkezeles) alatt, továbbá a www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf honlapon.

3.13 Az érintett jogok és jogorvoslatok részletes ismertetése a www.mc.hu honlap Adatkezelés menüpontja (https://www.mc.hu/cikkek/adatkezeles) alatt található.

4. AZ ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

4.1 Az Előfizetési Jogviszony megszűnik:

a) a határozott idejű Előfizetés lejártát/megszűnését követően, amennyiben az Előfizető 2 éven keresztül nem ad le újabb Megrendelést a Kiadó egyetlen Kiadványára sem, a 2 év leteltével;

b) az Előfizető elhalálozása esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;

c) az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;

d) az Előfizető Kiadó részére írásban előterjesztett, az Előfizetési Jogviszony megszüntetésére irányuló rendes felmondásával, 30 napos felmondási idővel azzal, hogy amennyiben az későbbi időpontra esik, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével szűnik meg az Előfizetési Jogviszony;

e) csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás esetén amennyiben az Előfizető megszünteti felhatalmazását számlavezető hitelintézeténél és más módon sem egyenlíti ki az előfizetési díjat, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;

f) ismétlődő (recurring) bankkártyás fizetés esetén, amennyiben a Kiadó többször megkísérli az előfizetői díj terhelését, azonban az sikertelen a kártya lejárt/letiltotta a tulajdonosa, vagy egyéb okból, és más módon sem egyenlíti ki az előfizetési díjat, az utolsó előfizetett Kiadvány Kézbesítésével;

g) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díjbefizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható;

h) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha az Előfizető csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás esetén letiltotta a megbízás teljesítését és más módon sem egyenlíti ki az előfizetési díjat, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével.

4.2 Az Előfizetési Jogviszony megszűnésének b) -h) pontok szerinti esetekben a befizetéssel már hatályosult egyes határozott idejű Előfizetések lejártáig az előfizetett Kiadványok kézbesítésre kerülnek. Az g) pont szerinti esetben a Kiadó megkísérli az adatok kiegészítését/beszerzését, és ennek sikertelensége esetén az előfizetési díjat az Előfizető részére 45 napon belül visszatéríti.

5. A HATÁROZOTT IDEJŰ ELŐFIZETÉS MEGSZŰNÉSE

5.1 Az Előfizetés megszűnik:

a) a határozott idejű Előfizetés lejártával, amennyiben az Előfizetés automatikus meghosszabbodására nem került sor;

b) az előfizetett Kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével, az utolsó kézbesített lapszámmal;

c) az Előfizetési Jogviszony megszűnése esetén a 4.1 pontban meghatározottak szerint.

5.2 A határozott idejű Előfizetés rendes felmondással nem szüntethető meg.

5.3 Kiadó az Előfizetőt írásban értesíti abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett, vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult

a) a megváltozott feltételek szerinti kézbesítésre, vagy

b) a Kiadó által felkínált alternatív Kiadványnak a Kiadó által felkínált előfizetési időszakra vonatkozó elfogadására, vagy

c) a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére.

Választására vonatkozóan az Előfizető írásban, telefonon, szóban vagy e-mailben köteles nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető a határidő leteltéig nem jelzi választását a Kiadó felé, a Kiadó jogosult választani a fenti a) -c) lehetőségek közül. Amennyiben az Előfizető írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza.

6. AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ

6.1 Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a kiadványok impresszumában, illetve a Kiadó által üzemeltetett www.mc.hu webshopon érhetők el. Az előfizetési díjak tekintetében a Megrendelés időpontja az irányadó. Ha az akcióban nincs egyedi fizetési határidő meghirdetve, akkor a befizetést az Előfizető a megrendelés elküldésétől számított 30 napon belül teljesítheti, valamint ugyanezen határidőn belül a 3.3 pontban részletezett, szükséges adatokat köteles megadni a Kiadó részére.

6.2 Az előfizetési díj megfizetése a Kiadó részére:

a) készpénz-átutalási megbízással (csekken);
b) csoportos beszedési megbízásra történő felhatalmazással;
c) folyószámláról átutalással;
d) www.mc.hu weboldalon egyszeri vagy ismétlődő (recurring) bankkártyás fizetéssel;

e) www.mc.hu weboldalon keresztül PayPal fizetéssel.

6.3 Csoportos beszedési megbízás, valamint az ismétlődő (recurring) bankkártyás fizetés esetén a határozott időtartamú Előfizetés, automatikusan és folyamatosan ismétlődve meghosszabbodik az eredeti Előfizetés időtartamával mindaddig, amíg az Előfizető nem szünteti meg az Előfizetési Jogviszonyt.

A csoportos beszedési megbízás esetén a Central Médiacsoport Zrt. az Előfizető számlájának első terhelését megelőzően és azt követően, legalább évente egy alkalommal, terhelési értesítőben előre jelzi a várható terhelés mértékét, időpontját és az egyéb vonatkozó adatokat az Előfizető felé.

Az ismétlődő (recurring) bankkártyás fizetés esetén a Central Médiacsoport Zrt. díjváltozást megelőzően írásban tájékoztatja az Előfizetőt.

Az Előfizető bankszámláját vezető hitelintézet az Előfizető bankszámláját a csoportos beszedési megbízás és ismétlődő (recurring) esetén, az aktuális díj összegével a felhatalmazásban szereplő feltételek megfelelősége esetén terheli meg mindaddig, amíg az Előfizetés, illetve a pénzügyi teljesítésre adott felhatalmazás fennáll.

A Central Médiacsoport Zrt. jogosult arra, hogy amennyiben a csoportos beszedési megbízás, valamint a megújuló bakkártyás fizetés az adott, előre jelzett terhelési napon nem teljesíthető – különösen az Előfizető érdekkörében felmerült okból (pl. fedezethiány) -, úgy ismételten intézkedjen a beszedés teljesítése érdekében.

Csoportos beszedési megbízás esetén:

  • Amennyiben az ismételt kísérletre sem sikerült az előfizetési díj összegét a bankszámláról leemelni, úgy a Kiadvány előfizetéses terjesztése felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a díj leemelése sikeresen megtörténik. A Central Médiacsoport Zrt. fizetési sikertelenség esetén – saját döntése szerint – más fizetési módot is felkínálhat az Előfizetőnek (pl. csekk, átutalás).

  • Kiadó csoportos díjbeszedéssel megbízott partnere az OTP Bank Nyrt. (www.otpbank.hu) A csoportos beszedési megbízás tranzakciós tarifái hitelintézetenként és számlatípusonként eltérhetnek.

  • Az Előfizető a csoportos beszedési megbízásra adott felhatalmazását a hitelintézeténél módosíthatja, megszüntetheti, az adott hitelintézet üzletszabályzata szerint. Letiltás csak a teljes összeg ellen tehető (a díj részbeni letiltása nem lehetséges).

  • Az Előfizető minden, a csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazással kapcsolatos bejelentést (változás, letiltás, megszüntetés bejelentése) számlavezető hitelintézetében tehet meg.

Ismétlődő (recurring) előfizetés esetén:

  • Amennyiben az ismételt kísérletekre sem sikerült az előfizetési díj összegét a bankszámláról leemelni, úgy a Kiadvány előfizetéses terjesztését a Kiadó megszünteti. Ebben az esetben kizárólag ismételt megrendelés leadásával, és annak kiegyenlítésével kezdődik újra az előfizetés.

  • Az ismétlődő (recurring) előfizetését kizárólag az Előfizető a www.mc.hu oldalon belépve, a felhasználói profil alatt a Vásárlásaim menüpontban állíthatja le.

6.4 Amennyiben az előfizetési díj határidőn túl, vagy csak részben kerül megfizetésre az Előfizető részéről, úgy a Kiadó választása szerint jogosult a fizetés időpontjában érvényes árak figyelembevételével rövidebb időszakú előfizetési időt visszaigazolni, vagy visszautalja a hiányos összeget a rendelkezésére álló adatok függvényében. A szokásostól eltérő fizetési tranzakciók extra díjai (pl.: nem HUF-ban indított utalások banki költsége, címre küldött készpénzes visszafizetés, külföldi bankszámlára kért visszafizetés) a számlafizetőt terhelik.

6.5 A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van lehetőség módosításra, illetve pontosításra. A Kiadó forintban határozza meg árait, forintban számláz és esetleges visszafizetéseket is forintban banki utalással teljesíti. A Kiadó papír alapú számla esetén belföldi kézbesítési címre állítja ki, illetve küldi meg a számlát.

7. AZ ELŐFIZETETT KIADVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE

7.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett Kiadványokat a postai küldeményeknek fenntartott levélszekrénybe, vagy postafiókra, portaszolgálatra kézbesíti. A Kiadványokat az Előfizetés jellegétől függően csomagolás és címzés nélkül (Címezetlen kiadványok) vagy becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva (Címzett kiadványok), juttatja el az Előfizetőhöz, illetve Címzett megjelölése esetén a Címzetthez.

7.2 A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett köteles biztosítani az alábbiak szerint:

a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;

b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);

c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;

d) egyéb esetben az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett köteles biztosítani.

A fenti a)-d) feltételek nem teljesítése vagy hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget a Kiadvány kézbesítéséért és Előfizető nem jogosult lappótlásra.

7.3 A 7.2. a)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

7.4 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró mindenkori Terjesztő számára, és amely biztosítja a Kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

7.5. A 7.1-7.4 pontokban meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a Kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget.

7.6 A mindenkori Terjesztő határozza meg a kézbesítési napo(ko)n 6-18 óra között a kézbesítés időpontját.

A kézbesítés időpontjáról és feltételeiről tájékozódjon a Terjesztő, a Magyar Posta Zrt. weboldalán: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

8. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

8.1 A Kiadó Előfizetői, a Kiadó lenti elérhetőségein fordulhatnak reklamációs igényekkel a Kiadóhoz. A Terjesztőnél kötött előfizetési szerződések alapján, az Előfizetők közvetlenül és kizárólag a terjesztőnél élhetnek reklamációval. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe, Kiadvány, előfizetési időszak, vevőkód)

8.2 A reklamációs ügyfélszolgálatok elérhetőségei a következők:

A Kiadónál történt megrendeléssel és befizetéssel kapcsolatos reklamációk esetén;
a) a Kiadónál telefonon a +36-1-510-0888 előfizetői telefonszámon, hétfőtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között;
b) a Kiadónak címzett levélben (Central Médiacsoport Zrt. Előfizetés, 1554 Budapest, Pf. 104.);
c) a Kiadó által működtetett elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül: 
http://ugyfelkapu.mc.hu/ vagy  elofizetes@centralmediacsoport.hu e-mail címen

Kézbesítéssel kapcsolatos reklamációk, illetve a Magyar Posta Zrt.-nél történt megrendeléssel és előfizetéssel kapcsolatos reklamációk esetén;
a) telefonon a +36-1-767-8262 telefonszámon (H-Sze: 8-16, Cs-P: 8-20, Szo: 8-11 óráig)

b) e-mailben: 
hirlapelofizetes@posta.hu

8.3 A Kiadó reklamációs ügyfélszolgálatához bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről igény szerint az Előfizető tájékoztatást kap.

8.4 Az Előfizető, illetve a Címzett a reklamációját a Kiadvány kézbesítését, vagy a határidőben történő kézbesítés elmaradása esetén a határidőt követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 hónapon belül juttathatja el a 8.2 pontban meghatározott elérhetőségekre. A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak.

A nem ütemezett megjelenésű kiadványok (pl.: bookazinok, különszámok, stb.), vagy az előfizetés mellé járó termékek (pl.: ajándék termékek, naptárak, stb.) esetében legkésőbb a díjfizetést követő egy hónapig – ha az akció azon túlnyúlik, akkor annak lejártát követő egy hónapig – tudunk reklamációkat elfogadni beleértve a kézbesítés közbeni sérülést, vagy a kézbesítés elmaradását is. Ezt a határidőt követően egyéb visszajelzés hiányában, a Kiadó és Előfizető a teljesítést elfogadottnak tekinti.

9. ELÁLLÁS

9.1 Amennyiben az Előfizető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül, úgy a felek között (Előfizető, illetve Szolgáltató) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint fogyasztói szerződés jön létre. A Kormányrendelet alapján az Előfizetőt elállási jog illeti meg. Az elállás az előfizetéssel érintett első kiadvány kézbesítési napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolható.

9.2 Az elállást nem kell indokolni, de az elállás szándékának a nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie. A nyilatkozatnak egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy az elállás az Előfizetés egészére vonatkozik-e, vagy csak az Előfizetéssel érintett valamely Kiadványra.

Amennyiben az Előfizető elállási jogát gyakorolja, úgy ezen jogaival – a fent hivatkozottak szerint – a részlegesség elve szerint is élhet (az előfizetéssel érintett valamennyi Kiadvány vonatkozásában). A részlegesség elve csak a megrendelésen belüli, adott Kiadványt előfizetési időszakának egészére vonatkozhat, az előfizetési időszak nem rövidíthető.

Az elállási szándék (nyilatkozat) közlése írásban történhet az elofizetes@centralmediacsoport.hu email címre, vagy postai levélben, a vevőkód megjelölésével a Central Médiacsoport Zrt. Előfizetés, 1037 Budapest, Montevideo u. 9. címre. Továbbá megtehetik telefonon: 06-1-510-0888 számon.

A Kiadó a jogszerű elállás közlését követő 14 napon belül visszatéríti az előfizetéssel érintett kiadvány(ok) előfizetési díját, feltéve, hogy az Előfizető, illetve a Címzett az elállással érintett lapo(ka)t és az előfizetéshez kapcsolódó esetleges üzleti ajándékokat is (pl. utalvány, jegy, termék, különszám) értékcsökkenéstől mentesen visszaküldte a Kiadónak (a Kiadót megillető visszatartási jog). A Kiadó visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az Előfizető előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető. Az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az Előfizető a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben a Kiadó rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet a Kiadó terhére.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó által üzemeltetett http://www.mc.hu honlapon az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek menüpontban.

10.2 A jelen Előfizetési Általános Szerződési Feltételek 2023.10.15. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételeknek részei az abban hivatkozott dokumentumok. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat és/vagy kiegészítéseket eszközöl, amelyek az Előfizetői Szerződés teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással, vagy a teljesítéshez szükségesek (pld.: a szolgáltatás nyújtásban közreműködő adatfeldolgozásra jogosult személyek mindenkori aktualizálása). Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályoknak való megfelelés tette szükségessé a korrekciót, illetve jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az Előfizető mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételekre és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett – nyilvánosságra hozza a www.mc.hu Weboldalán. Egyebekben a fent meghatározott esetkörökben a 15 napos határidő nem köti a Kiadót. Módosulás esetén a Szolgáltatás további igénybevételével az Előfizető a módosított Előfizetési Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. Amennyiben az Előfizető az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek módosítását nem fogadja el, úgy jogosult az Előfizetési Szerződés felmondására, feltéve, hogy a módosítás a szerződéses jogviszonyát érdemben és hátrányosan érinti. A jelen Előfizetési Általános Szerződési Feltételeknek az Előfizetővel való megismertetéséről a Szolgáltató a Weboldal útján gondoskodik. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege a www.mc.hu Weboldalon elérhető.

10.3 Az Előfizető a Kiadvány megrendelésével, illetve az előfizetési díj megfizetésével, a Címzett az első kézbesített Kiadvány átvételével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

10.4 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2023.10.01.